„Program nauczania - gimnastyka korekcyjna w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” - Aleksandra Przywara
Dodane przez tj dnia 11.04.2008 13:27:37


Założenia programowe

Program ten przygotowany jest dla szkoły podstawowej. ··W całym postępowaniu korekcyjnym wyróżniłam 3 okresy i na nich będę się opierała, są to:
Okres I:
- dokładne badanie i zapoznanie się z odchyleniami w postawie ciała,
- uświadomienie i przekonanie dziecka o jego niewłaściwej postawie,
- nauka wyczucia postawy poprawnej w miejscu i w ruchu,
- likwidacja przykurczów mających wpływ na kształtowanie postawy,
- przywrócenie prawidłowego zakresu ruchów we wszystkich stawach,
- usuwanie czynników zewnętrznych mających wpływ na postawę,

Okres II:
- wygaszenie odruchu nieprawidłowej postawy,
- koordynacja oddechu z ćwiczeniami,
- korekcja odcinkowa kręgosłupa,
- wzmocnienie mięśni posturalnych (brzucha, grzbietu, okołołopatkowych, obręczy biodrowej oraz odpowiednie ćwiczenia klatki piersiowej),
- wzmocnienie mięśni grzbietu, które należy rozpocząć od warstwy najgłębszej (mięsień prostownik grzbietu), stopniowo przechodząc do powierzchniowej warstwy mięśni grzbietu,
- ćwiczenia elongacyjne,
- wyrabianie nawyku postawy prawidłowej,

Okres III:
- doskonalenie nawyku postawy prawidłowej poprzez egzekwowanie jej w domu, w szkole, na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach korekcyjnych,
- autokorekcja,
- kształtowanie i zwiększanie wytrzymałości i siły mięśniowej,

W programie tym uwzględniłam także stopniowe przechodzenie od pozycji:
a) odciążających do obciążających,
b) niskich do wysokich,
c) podparcia wielopunktowego do jednopunktowego,

Uwzględniony został także prawidłowy zastaw ćwiczeń, które powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju wady, realizowanych celów korekcyjnych i rozwoju umysłowego dzieci. W opracowaniu zadań zostały wzięte pod uwagę najczęściej występujące wady:
- plecy okrągłe,
- plecy wklęsłe,
- skoliozy,
- płaskostopie,

Zadania programowe uzupełniłam ćwiczeniami śródlekcyjnymi i indywidualnymi ćwiczeniami dla każdego dziecka, które dostało do domu.

Cel główny

Celem głównym programu z gimnastyki korekcyjnej jest podporządkowanie ruchu celom terapeutycznym. Aby temu sprostać trzeba uświadomić dziecko i rodziców o obecności wady i wynikających z tego zagrożeń, a także przekonać i zachęcić dziecko do podjęcia trudu pracy korekcyjnej. Dziecko ma być podmiotem procesu korekcyjnego a nie przedmiotem.

Cele szczegółowe

1. Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego.
2. Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu.
3. Doprowadzenia sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy. Cel ten uzyskujemy drogą realizacji następujących zadań:
- wyrabianie u dziecka nawyku postawy prawidłowej we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
- wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej,
- wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka,
- opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą,
4. Ustalenie i zapewnienie optymalnych warunków toru środowiskowego.
5. Wdrożenie dzieci do samodzielnej pracy poprzez wprowadzenie ćwiczeń indywidualnych.
6. Pozyskanie współpracujących rodziców, którzy będą dbać o stworzenie dziecku warunków optymalnych, sprzyjających korekcji wady.

Sposoby osiągania celów nauczania

Zakładane cele lekcji gimnastyki korekcyjnej zamierzam osiągnąć na zajęciach lekcji gimnastyki korekcyjnej, a także w czasie ćwiczeń domowych. Dlatego dla każdego dziecka opracowałam zestaw ćwiczeń domowych. Ćwiczenia wykonywane są metodą ścisłą i w dużej liczbie powtórzeń. Zamierzam je uatrakcyjnić wprowadzając:
- elementy muzyki,
- próby czynnościowe wykonywane okresowo,
- bardzo często stosować metodę zabawowo- naśladowczą·, ··Aby w pełni osiągnąć zamierzone cele należy przeprowadzić pogadanki z rodzicami w czasie pojedynczych odwiedzin rodziców w szkole. W ten sposób również rodzice mogą przyczynić się do pełnego sukcesu dziecka w walce z własnymi wadami postawy.

Warunki realizacji programu

Program będzie realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz klas życia.

Nauczyciel posiada przygotowanie specjalistyczne (ukończona Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu).

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywać się będą w salce przeznaczonej do tych zajęć.
Do pełnej realizacji programu będzie potrzebna współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami (wprowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych).

Metody, formy, techniki i środki nauczania

Program ten jest przygotowany dla klas szkoły podstawowej, więc zawiera metody, formy, techniki i środki odpowiadające sferze poznawczej, motorycznej i emocjonalnej dzieci. Uwzględniłam przede wszystkim:
- metodę zabawowo- naśladowczą,
- metodę ścisłą,
- metodę bezpośredniej celowości ruchu,
- metodę stacyjną (obwód ćwiczebny). Jest to metoda intensyfikująca ruch

W gimnastyce korekcyjnej obowiązuje zasada trójtorowości metod postępowania korekcyjnego, dlatego gdyż wady rozwojowe mają swoje źródło w trzech sferach:
1. morfologicznej- brak równowagi napięcia mięśniowego,
2. funkcjonalnej- nawyk nieprawidłowej postawy,
3. środowiskowej- niekorzystny układ warunków środowiska zewnętrznego,

Główne i szczegółowe cele programu będę realizowała za pomocą takich środków jak:
- ćwiczenia oddechowe ,
- ćwiczenia elongacyjne,
- ćwiczenia mięśni obręczy barkowej, brzucha, grzbietu itp.
- ćwiczenia stóp,
- ćwiczenia rozluźniające,

Zadania kształcenia i wychowania

1. Uświadomienie dziecku jego defektu i konsekwencji (wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach korekcyjnych).

2. Uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wad postawy oraz wskazania i przeciwwskazania w formie pogadanek indywidualnych i zespołowych.

3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój fizyczny oraz jego wydolność i sprawność fizyczno- ruchową.

4. Nauka umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych a następnie globalnych:
a) rozciągniecie mięśni przykurczonych.
Istnienie przykurczów ogranicza ruchomość stawową i uniemożliwia przyjęcie postawy skorygowanej. Rozciągając mięśnie przykurczone należy przestrzegać kilku zasad:
- w początkowym okresie rozciągania mięśni powinny dominować ćwiczenia rozciągające bierne,
- kierunek ruchów rozciągających powinien uwzględniać budowę mięśnia,
- rozciągając mięsień i oddalając jeden z jego przyczepów należy ustabilizować drugi przyczep mięśnia
b) wzmacnianie mięsni osłabionych. Wzmacniając je należy pamiętać, że:
- mięśnie osłabione powinny być wzmacniane w postawie skorygowanej: w pozycji zbliżenia ich przyczepów,
- pozycja skorygowana powinna być utrzymana przez cały czas ćwiczenia,
- stosowane obciążenia nie powinny powodować utraty korekcji,
- w przypadku wzmacniania mięsni ściągających łopatki nie należy przekraczać kąta 90 stopni odwiedzenia w stawie ramiennym.,

5. Ćwiczenia specjalnie hamujące daną wadę postawy:

a) plecy okrągłe:
- zwiększenie ruchomości kręgosłupa,
- wzmocnienie mięśni karku, grzbietu, ustalających łopatki i zginaczy uda,
- rozciągnięcie mięśni piersiowych i prostujących uda,
- wydłużenie mięśni brzucha,

b) plecy wklęsłe:
- rozciągnięcie mięśnia biodrowo- lędźwiowego, prostego uda, piersiowych,
- wzmocnienie mięśni pośladków i kulszowo- goleniowych,
- rozciągnięcie mięśni prostownika grzbietu, odcinka lędźwiowego i mięśni czworobocznych lędźwi,
- wzmacnianie mięsni brzucha, zwłaszcza skośnych,
- wzmacnianie mięśni oddechowych, ściągających łopatki,

c) skoliozy:
- rozciągnięcie mięśni piersiowych, prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego, czworobocznych lędźwi,
- wzmocnienie mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego, karku, pośladkowych, kulszowo- goleniowych, ściągających łopatki, brzucha, przykręgosłupowych,

d) płaskostopie:
- wzmocnienie mięśni zginaczy podeszwowych, piszczelowych, strzałkowego długiego, krótkich mięśni stopy,
- rozciągnięcie mięśni trójgłowych łydek

6. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy.

7.Wyrabianie wytrwałości posturalnej tj. zdolności do długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy poprzez ćwiczenia elongacyjno - wyprostne.

8. Utrwalenie nawyku postawy prawidłowej w najrozmaitszych warunkach zbliżonych do dnia codziennego- automatycznie tj. bez udziału ciągłej kontroli świadomości.

9. Ćwiczenia oddechowe, które służą:
- poprawie ruchomości i kształtu klatki piersiowej,
- zwiększenia pojemności życiowej i wentylacji płu,c,
- usprawnienie oddychania
W grupie ćwiczeń oddechowych wyróżniamy:
a) ćwiczenia oddechowe wolne,
b) ćwiczenia oddechowe wspomagane,
c) ćwiczenia oddechowe oporowe,

10. Kontrolna ocena postawy ciała (badanie lekarskie).

11. Opracowanie przykładowych zestawów ćwiczeń domowych.

12. Współpraca z higienistką, nauczycielami wychowania fizycznego, rodzicami i opiekunami.

Szczegółowy plan pracy
Wady mieszane

SEMESTR I

1. Lekcja organizacyjna. Ocena postawy dziecka. BHP na zajęciach gimnastyki korekcyjnej

- uświadomienie dziecku potrzeby udziału w zajęciach oraz celów i zadań gimnastyki

korekcyjnej.

2. Badania i pomiary. Uzupełniające testy i próby czynnościowe

- nauczyciel dokonuje pomiaru wysokości i masy ciała uczniów oraz testuje poziom sprawności poszczególnych grup mięśniowych wybranymi testami i próbami

3. Przyjmowanie prawidłowej postawy w formie zabawowej

- zwracanie uwagi na prawidłowe ustawienie głowy, barków, prostej linii kręgosłupa, ustawienie stóp itd.

4. Przyjmowanie prawidłowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń, kierunki ruchu podczas ćwiczeń

- uczenie dzieci prawidłowych pozycji, prawidłowego kierunku ruchu i pozycji

końcowych,

- ćwiczenia prowadzone są w pozycjach niskich i izolowanych.

5. Kształtowanie prawidłowej postawy w formie ścisłej

- doskonalenie prawidłowych pozycji i kierunków ruchu podczas ćwiczeń.

6. Nauka prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym

- uczenie dzieci oddychania w trakcie ćwiczeń i w czasie przerw wypoczynkowych WDECH NOSEM-WYDECH USTAMI.

7. Ćw. rozluźniające i zwiększające ruchomość w stawach: barkowych, biodrowych

w pozycjach niskich i izolowanych

- stosujemy ćw. symetryczne o charakterze ogólnorozwojowym,

- likwidujemy przykurcze w stawach.

8. Zestawy ćwiczeń domowych dla dzieci, uwzględniając wady postaw i kończyn

- uczenie dzieci prawidłowego wykonania ćwiczeń w warunkach domowych.

9. Kontrola przyjmowania prawidłowej postawy ciała

- ćwiczenia antygrawitacyjne, równoważne i elongacyjne,

- korekcja i autokorekcja postawy przed lustrem,

- kształtowanie wytrwałości posturalnej w różnych sytuacjach.

10. Nauka ćwiczeń wzmacniających mm grzbietu, brzucha, pośladków

- utrwalanie nawyku prawidłowej postawy.

11. Nauka ćwiczeń wzmacniających mm szyi i obręczy barkowej

- ćw. Klappa

12. Ćw. wzmacniające siłę mm ściągających łopatki i zbliżenie ich do kręgosłupa

- wykonywanie ćw. w różnych pozycjach wyjściowych,

- kontrola postawy przed lustrem.

13. Ćw. rozluźniające mm stopy i zwiększające ruchomość w stawach

- ĆWICZYMY BOSO!!! Zwracanie uwagi na prawidłowe ustawienie stopy w marszu i w spoczynku.

14. Ćw. rozciągające mm klatki piersiowej

- doskonalenie prawidłowego oddychania, ćw. Klappa.

15. Ćw. zwiększające ruchomość kręgosłupa

- ćw. elongacyjne i wyprostne.

16. Ćw. wzmacniające mm pasa barkowego

- zwiększenie siły mm karku w pozycji cofnięcia głowy.

17. Ćw. wzmacniające mm klatki piersiowej

- ćw. symetryczne, ćw. oddechowe torem brzusznym i piersiowym.

18. Ćw. wzmacniające mm grzbietu, odcinka piersiowego

- ćw. symetryczne z przyborami i bez przyborów.

19.Ćw. wzmacniające mm brzucha

- zwracamy uwagę na ćw. mm prostego brzucha.

20. Ćw. wzmacniające mm pośladkowe i kulszowo-goleniowe

- pamiętamy o oddychaniu.

21. Ćw. o zwiększonej intensywności, ćw. mm klatki piersiowej i grzbietu, ćw. mm brzucha i pośladków, ćw. mm obręczy barkowej, ćw. oddechowe.

22. Zabawy i gry ruchowe z elementami korektywy

- wg inwencji nauczyciela.

23. Ćw. przeciwko płaskiej stopie w formie zabawowej i ścisłej

-ćwiczymy boso, kontrola prawidłowego chodu,

- autokorekcja przed lustrem.

24. Ćw. wzmacniające poszczególne grupy mm o różnej intensywności z zastosowaniem przyborów typowych i nietypowych

- zwracamy uwagę na prawidłowe pozycje i prawidłową sylwetkę dziecka oraz poprawne oddychanie.

25. Ćwiczenia na czworakach i w pełzaniu celem wzmocnieniaodcinka lędźwiowego

-zastosowanie formy zabawowej i ścisłej.

26. Ćw. wzmacniające mm proste i skośne brzucha

- ćw. indywidualne i z partnerem.

27. Wzmacnianie mm posturalnych, ćw. antygrawitacyjne i elongacyjne

- doskonalenie nawyku prawidłowej postawy,

- korekcja i autokorekcja postawy.

28. Test na siłę mm brzucha, grzbietu i pośladków

- kontrolowanie postępu w sprawności siły poszczególnych grup mm

29. BHP w czasie ferii zimowych

- zalecenia ćw. domowych na okres ferii
SEMESTR II

1. Ćw. i zabawy ogólnorozwojowe z elementami korektywy

- zwracanie uwagi na prawidłową postawę i oddychanie podczas ćwiczeń

2. Nauka ćw. do wykonywania w warunkach domowych

- w II semestrze zestawy ćw. domowych są odpowiednio utrudnione poprzez zwiększenie powtórzeń i stosowanie obciążeń.

3. Ćw. wzmacniające mm grzbietu i mm ściągające łopatki

- zwiększona intensywność, stosujemy przybory i przyrządy, różne obciążenia.

4. Wzmacnianie mm brzucha i mm pośladkowych

- zwiększona intensywność ćwiczeń.

5. Wzmacnianie mm obręczy barkowej i mm karku

- zwiększona intensywność ćwiczeń.

6. Ćw. rozciągające mm klatki piersiowej

- należy zwiększyć ilość ćwiczeń w pozycji Klappa.

7. Doskonalenie prawidłowego oddychania podczas ćwiczeń

- oddychanie torem piersiowym i brzusznym w formie zabawowej, ścisłej, zwiększenie pojemności życiowej płuc.

8. Ćw. wzmacniające mm krótkie i długie stopy

- zalecenia i przeciwwskazania dla dzieci z płaską stopą.

9. Zestaw ćw. przeciwko koślawości i szpotawości kolan

- test na mm stopy i prawidłowe jej wysklepienie.

10. Kontrola przyjmowania prawidłowej postawy ciała

- wykonywanie ćw. w różnych sytuacjach na sygnały akustyczne optyczne, indywidualnie i w parach.

11. Ćw. elongacyjne i wyprostne

- zwisy i półzwisy czynne z pracą nóg

- poślizgi przodem i tyłem.

12. Zwinnościowy tor przeszkód ze szczególnym uwzględnieniem ćw.równoważnych

- unikanie skoków i przewrotów, mogą być czworakowania i pełzania, czołgania i przetoczenia.

13. Ćw. antygrawitacyjne

- kształtowanie wytrzymałości posturalnej.

14. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy w rytmie i przy muzyce

- poczucie rytmu, ekspresja ruchowa w rytmie i przy muzyce ze zwróceniem uwagi na piękną sylwetkę,

- unikanie skoków i podskoków.

15. Ćw. o zwiększonej intensywności z zastosowaniem obciążeń lub oporu wzmacniające mm grzbietu i mm obręczy barkowej

- PAMIĘTAMY O ODDYCHANIU!!!

- wykonywanie ćwiczeń w pozycjach niskich i izolowanych, korekcja postawy.

16. Zabawy i ćwiczenia specjalistyczne ukierunkowane na konkretną wadę

- autokorekcja, indywidualizacja pracy z uczniem dowolną metodą.

17. Ćwiczenia wzmacniające poszczególne grupy mm o zwiększonej intensywności z zastosowaniem przyborów i przyrządów typowych i nietypowych

- forma stacyjna, kontrolowanie poprawnej sylwetki ucznia, dokładność wykonywanych ćw. i oddychania.

18. Ćw. oddechowe zwiększające pojemność życiową płuc

- metoda zabawowa, metoda ścisła, ćw. indywidualne i w formie współzawodnictwa.

19. Doskonalenie prawidłowego ustawienia stopy w czasie chodu ze zwróceniem uwagi na poprawną sylwetkę

- zwiększenie intensywności ćwiczeń, obciążeń, maksymalna liczba powtórzeń, różnorodność przyborów, autokorekcja przed lustrem.

20. Ćw. przeciwko wadom statycznym kończyn dolnych

- stopa płaska, płasko-koślawa, koślawość kolan, szpotawość kolan i inne, wskazane stacje z ćw. ogólnorozwojowymi.

21. Zajęcia na świeżym powietrzu

- pamiętamy o ogólnych zasadach korekcji i kompensacji, ćw. oddechowe.

22. Przyjmowanie prawidłowej postawy ciała na określony sygnał akustyczny i optyczny

- forma ścisła, korekcja postawy partnera i autokorekcja postawy.

23. Ćw. antygrawitacyjne, równoważne i elongacyjno-wyprostne

- zastosowanie wielorakich przyborów i przyrządów.

24.Wzmacnianie mm prostego i mm skośnych brzucha

- oddychanie torem piersiowym i brzusznym, zwiększona intensywność ćw.

25. Ćw. indywidualne wzmacnianie poszczególnych partii mm

- wzmacnianie osłabionej grupy mm indywidualnie u każdego dziecka, pamiętamy o oddychaniu i kształtujemy nawyk prawidłowej postawy.

26. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu

- ścieżka zdrowia.

27. Badania i pomiary uzupełniające, testy i ocena postępów ucznia

- nauczyciel stosuje testy i próby wg własnego uznania i potrzeb.

28. Instruktaż ćw. na okres wakacji BHP na wakacjach

- podsumowanie całorocznej pracy, pochwały i nagrody, motywacja do systematycznych ćwiczeń podczas wakacji, rekreacja na świeżym powietrzu.

29. Lekcja do dyspozycji nauczyciela

- wg inwencji nauczyciela i uczniów.

BIBLIOGRAFIA:

1. Kotecka- Noceń M., Płucharz H.: Stopy płaskie u dzieci. Gimnastyka lecznicza. PZWL, Warszawa 1975.

2. Kutzner- Konińska M.: Korekcja wad postawy, WSiP, Warszawa 1986.

3. Majoch S.: Sport w rehabilitacji skolioz. WFiHS, Warszawa 1976.

4. Majoch S.: Gry i zabawy w rehabilitacji skolioz. Kultura Fizyczna 1987, nr 4.

5. Bondarowicz M., Owcarek S.: Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP,Warszawa 1997.

6. Zeyland- Malawka E.: Ćwiczenia korekcyjne. Gdańsk 1995.

7. Anyżewski I.: Wady postawy ciała u dzieci. PZWL, Warszawa 1960.

8. Bąk ST.: Postawa ciała i jej leczenie. Warszawa 1965.

9. Kasperczyk T.: Wady postawy ciała. Kraków 1994.

10. Król J.: Boczne skrzywienie kręgosłupa: Ortopedia i rehabilitacja (red.Dega W.),Warszawa 1993.

11. Kutzner- Konińska M.: Dbaj o prawidłową postawę ciała. Warszawa 1986.