STRONA GŁÓWNA · FILM PROMUJĄCY - "ZSS w Żninie zaprasza" · BIP · KONTAKT · DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI · MONITORING · RODO 02-03-2024 06:43:14
Nawigacja


WYDARZENIA

GALERIE ZDJĘĆ

Oferta zajęć dla dzieci z diagnozą autyzmu

PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA

STOWARZYSZENIE "KAPITAŁ ZAUFANIA"

ŚWIETLICA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

GRANTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROJEKTY UNIJNE * PROJEKTY RZĄDOWE *

ARTYKUŁY- publikacje nauczycieli

FILM PROMUJĄCY - "ZSS w Żninie zaprasza"


Podręczniki - SZKOŁA PODSTAWOWA
Podręczniki - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: tj
Anna Jaworska: Turnusy rehabilitacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - z doświadczeń organizacyjnych wychowawcy
Już od kilku lat placówka, w której pracuję wspomaga przygotowania i aktywnie pomaga rodzicom dzieci niepełnosprawnych w organizacji grupowego wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne. W artykule tym pragnę przybliżyć wspomnianą tematykę i podzielić się z mojej strony wiedzą na temat przygotowań do turnusu od strony organizacyjnej.

Czym są turnusy rehabilitacyjne?

Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą turnus jest ,,zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu”.

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych powinno wspomagać pełną ich rehabilitację. Tak więc turnusy rehabilitacyjne nie mogą być traktowane jako turnusy wypoczynkowe (taką pełnią wczasy), bądź turnusy lecznicze (taką rolę pełni lecznictwo uzdrowiskowe).

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, można się jednak ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków PFRON.

W odróżnieniu od turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdy sanatoryjne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent płaci za dodatkowe zabiegi, z których chce skorzystać, częściowo za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. O miejscu pobytu i terminie wyjazdu oraz zasadności samego leczenia uzdrowiskowego decydują lekarze (trzeba też zazwyczaj oczekiwać na wolne miejsce w sanatorium).

Przy wyjeździe na turnus rehabilitacyjny sami wybieramy ośrodek na terenie kraju, do którego chcemy pojechać oraz dogodny dla nas termin (uzależniony od oferty danego ośrodka).

Co należy zrobić, aby wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym?

Osoby niepełnosprawne są kierowane na turnusy na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują (może to być lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista).

Informację o ośrodkach i organizatorach turnusów oraz specjalne druki wniosków do wypełnienia można uzyskać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie lub Krajowym Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych, Warszawa ul. Gałczyńskiego 4.

PCPR-y dofinansowują część kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, resztę kwoty pokrywa osoba starająca się o wyjazd.

Zasady dofinansowania reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.) .Inny akt prawy zajmujący się powyższą tematyka to - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 100, poz.926).

Wnioski o przyznanie dofinansowania składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania.

Na decyzję o przyznaniu dofinansowania z PCPR-u oczekuje się zazwyczaj dosyć długo, dlatego też warto starać się o dofinansowanie co najmniej z kwartalnym wyprzedzeniem, najlepszym jednak rozwiązaniem jest złożenie wniosku na samym początku roku, w którym chcemy wyjechać na turnus.
Jakie dokumenty należy złożyć w PCPR aby ubiegać się o dofinansowanie z środków PEFRON ?

Ú wniosek o przyznaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

Ú wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny, wypełniany przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę. W przypadku osób niepełnosprawnych, które wymagają stałej opieki – lekarz we wniosku musi uzasadnić konieczność wyjazdu z opiekunem. Wniosek lekarza kierujący na turnus jest ważny tylko trzy miesiące,

Ú kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego (z doświadczenia wiem, że PCPR wymagają decyzji o przyznaniu świadczenia lub decyzji o orzeczeniu - nie może to być zaświadczenie lub poświadczenie np. o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego wydane przez zakład pracy, w którym pracuje rodzic dziecka niepełnosprawnego),

Ú udokumentowane dochody (np. odcinek renty, oświadczenie o zarobkach z zakładu pracy).

Ú oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu.

Dofinansowanie może być przyznane także opiekunowi osoby dorosłej, jeżeli:

Ú wniosek lekarza zawiera informację uzasadniającą konieczność obecności opiekuna na turnusie,

Ú opiekun nie pełni funkcji członka kadry na danym turnusie i nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby,

Ú opiekun ukończył 18 lat, a jeżeli jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny, może mieć ukończone 16 lat.

Osoba niepełnosprawna korzystająca z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, może starać się o wyjazd nie częściej niż raz na rok.

PCPR rozpatrując wniosek o dofinansowanie bierze pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności. Preferencje mają osoby, które w roku poprzednim nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu. Należy podkreślić, że uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym. Trzeba pamiętać, że po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, osoba niepełnosprawna ma 30 dni na poinformowanie PCPR-u o wybranym turnusie.

Gdy spełnimy wszystkie powyższe warunki i uzyskamy dofinansowanie, przed wyjazdem będzie potrzebny jeszcze jeden druk wypełniony przez lekarza tzw.

Ú informacja o aktualnym stanie zdrowia. Tego druku nie musimy składać z kompletem dokumentów w PCPR. Zabieramy go ze sobą i przedstawiamy w czasie pierwszego badania lekarskiego. Na jego podstawie będą zaordynowane szczegółowe zabiegi.
Jakie rodzaje turnusów?

Obecnie oferta w zakresie rodzajów turnusów organizowanych z wykorzystaniem środków PFRON jest wyjątkowo bogata. Najczęściej proponowane są:

Ú turnusy ogólno - usprawniające z programem rekreacyjno - wypoczynkowym,

Ú specjalistyczne w szczególności z programem np. rekreacyjno-sportowym i sportowym, szkoleniowym, psychoterapeutycznym, rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością itp.

Biorąc pod uwagę standard ośrodka oraz ofertę proponowanych zajęć(tutaj należy nie zapominać również o cenie) mamy na rynku tych usług szeroki wybór.

Organizatorami turnusów mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą przynajmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów turnusów. Rejestr prowadzi wojewoda.

Kadrę ośrodka stanowią w szczególności: kierownik odpowiedzialny za przebieg turnusu, pielęgniarka, specjalista ds. rehabilitacji ruchowej, specjalista ds. rekreacji lub kultury i oświaty, inni specjaliści w zależności od rodzaju turnusu (np. tłumacz języka migowego na turnusie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, psycholog na turnusie dla osób z problemami zdrowia psychicznego).

Ponadto organizator zapewnia uczestnikom pomoc lekarską, szczególnie przy badaniach na początku i końcu turnusu.

Gdy uzyskamy dofinansowanie po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych, pozostaje jedynie zarezerwować odpowiednie dla nas miejsce i termin wyjazdu.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
Webdesign Tomasz Jaworski © 2021/2022
kontakt:
jawor.antom@gmail.com