STRONA GŁÓWNA · DAJ SOBIE SZANSĘ: WYBIERZ ZAWÓD!!! · WYPOSAŻENIE SZKOŁY · KONTAKT · MONITORING 22-03-2019 18:26:47
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

KADRA

HISTORIA

WYDARZENIA

GALERIE ZDJĘĆ

PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA

STOWARZYSZENIE "KAPITAŁ ZAUFANIA"

SAMORZĄD SZKOLNY

ŚWIETLICA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

GRANTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROJEKTY UNIJNE * PROJEKTY RZĄDOWE *

ARTYKUŁY- publikacje nauczycieliLINKOWNIA


VO QUYEN Szkoła Wietnamskiej Sztuki Walki


Programy nauczania i podręczniki - SZKOŁA PODSTAWOWA
Programy nauczania i podręczniki - GIMNAZJUM
Programy nauczania i podręczniki - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Z ODDZIAŁAMI ZASADN. SZK. ZAW

Film nagrany przez rodziców uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Październik 2016
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: tj
Artykuły: PUBLIKACJE NAUCZYCIELI
„Własne instrukcje obrazkowe wykorzystywane w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym” - Anna Jaworska, Małgorzata Mądrowska
W pracy edukacyjno- terapeutycznej z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną posługujemy się różnymi formami przekazu naszych zamierzeń.
Sam słowny instruktaż i praktyczne działanie nie zawsze są wystarczające, zwłaszcza gdy realizujemy nowe zadanie. Środkiem bardzo wzbogacającym działania nauczyciela są przygotowane ,,Instrukcje obrazkowe” (inny termin z literatury ,,Przepisy obrazkowe”).

„Aktywność twórcza dzieci w klasie „życia” i świetlicy szkolnej w szkole specjalnej” - Małgorzata Dytman, Aleksandra Kobusińska
Obecnie wiele miejsca poświęca się zagadnieniu wychowania dziecka przez sztukę. Proces ten jest zdefiniowany jako zorganizowany, systematyczny kontakt wychowanka ze sztuką. Kontakt ten może mieć charakter kreatywny (twórczość artystyczna wychowanków ) oraz recepcyjny ( odbiór dzieł sztuki ), zawsze jednak musi wyzwalać aktywność wychowanków. Jedną z form procesu wychowania przez sztukę jest aktywność twórcza dzieci. Aktywność ta ujawnia się w różnej postaci: słownej, muzycznej i plastycznej. Zabawy dziecięce wiążą się przede wszystkim z potrzebą wrażeń, ruchu, ekspresji, tęsknotą za życiem barwnym i ciekawym.

„Dziedzictwo kulturowe i zabytki regionu (wybrane miejscowości województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego)”. Program autorski Anna Mróz

Wychowując młode pokolenie w duchu „miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego , przy jednoczesnym otwarciu się na wartość kultury Europy i świata” (ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku) staramy się docenić walor dziedzictwa kulturowego naszego regionu w formowaniu dojrzałości naszych wychowanków. Głębsze poznanie miejsca, w którym się żyje i jego wielorakich uwarunkowań już od dzieciństwa wiąże człowieka z pojęciem „małej ojczyzny” – części ojczystego kraju. Edukacja prowadzona w tym duchu nie tylko może budować poczucie własnej tożsamości, lecz stanie się naturalnym przejściem do poznania różnych ludzkich kultur i ich zrozumienia.„Mowa dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym” - Sylwia Najkowska
Od trzech lat pracuję w szkole specjalnej jako logopeda. Prowadzę terapię logopedyczną z młodzieżą z klas gimnazjalnych i zawodowych, dzięki czemu mam możliwość obserwacji i wysnucia pewnych wniosków dotyczących stanu mowy uczniów naszej szkoły. Może na początek wyjaśnijmy sobie co rozumiemy pod pojęciem mowa. Przez mowę rozumiemy zespół czynności składających się na proces komunikowania się za pomocą języka.

„Program nauczania - gimnastyka korekcyjna w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” - Aleksandra Przywara
Założenia programowe Program ten przygotowany jest dla szkoły podstawowej. ··W całym postępowaniu korekcyjnym wyróżniłam 3 okresy i na nich będę się opierała, są to:

„Szkoła przysposabiająca do pracy” - Małgorzata Dytman
Od 1 września 2004 r. dla absolwentów gimnazjów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawności sprzężonych, stworzona została możliwość kształcenia w nowym typie szkoły ponadgimnazjalnej. Nauka w szkole przysposabiającej do pracy trwa 3 lata i jest zgodna z ramowym planem nauczania.

„Turnusy rehabilitacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - z doświadczeń organizacyjnych wychowawcy.” - Anna Jaworska
Już od kilku lat placówka, w której pracuję wspomaga przygotowania i aktywnie pomaga rodzicom dzieci niepełnosprawnych w organizacji grupowego wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne. W artykule tym pragnę przybliżyć wspomnianą tematykę i podzielić się z mojej strony wiedzą na temat przygotowań do turnusu od strony organizacyjnej. Czym są turnusy rehabilitacyjne? Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

„Wykorzystanie elementów metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym” - Małgorzata Małecka

Weronika Sherborne wypracowała w latach sześćdziesiątych system ćwiczeń ruchowych – Ruch Rozwijający. Ma on zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i w korygowaniu jego zaburzeń. Ćwiczenia te wywodzą się ze szkoły R. Labana, którego W. Sherborne była uczennicą i kontynuatorką oraz z jej własnych doświadczeń. Metoda ta jest upowszechniana w Polsce od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Jako nauczyciel-wychowawca dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym wykorzystuję elementy tej metody w pracy ze swoją klasą.„Z doświadczeń nauczyciela uczącego zawodu – krawiec – w szkole specjalnej” - Janina Witkowska
Celem nauczania i wychowania osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz do pracy, zgodnie z ich możliwościami i społeczno-gospodarczymi potrzebami kraju. Życie we współczesnym świecie, coraz bardziej złożone i skomplikowane, stawia wszystkim nowe wyzwania, nie są wolne od tego również jednostki niepełnosprawne. Dlatego jako pedagog specjalny często zastanawiam jak sprostać tym wymaganiom, aby młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, mogła odnaleźć się w nowych warunkach.

„Z doświadczeń pracy nauczyciela w klasach łączonych I-II-III w Zespole Szkół Specjalnych” - Grażyna Sawicka
Jestem nauczycielką z osiemnastoletnim stażem pracy w szkolnictwie specjalnym. Z najmłodszymi dziećmi w klasach łączonych pracuje już 5 lat. Praca w klasach I-III, a tym bardziej z dziećmi mającymi duże trudności w nauce (upośledzenie umysłowe) jest bardzo trudna. Wymaga wielkiego zaangażowania nauczyciela i stosowania różnorodnych form, metod i środków na lekcji. Treści programowe muszą być realizowane tak, aby można było w toku pracy uczniów dokonać analizy poznawanych faktów i zjawisk w różnych aspektach (polonistycznym, matematycznym, społeczno-przyrodniczym, plastyczno-technicznym i zdrowotno-ruchowym).

"Scenariusz zajęcia przysposobienia do pracy w zakresie wytwarzania przedmiotów pamiątkarskich" – Lilianna Kwaśniewska
Temat zajęcia: Upominek dla nauczyciela z okazji jego święta – praca z drewna. Prowadzący: Lilianna Kwaśniewska Klasa: II Przysposabiająca do Pracy Czas trwania zajęć: 5 godzin Cel główny: Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat techniki wykonywania prostych prac z drewna oraz ćwiczenia praktyczne podstawowych umiejętności z tego zakresu.

"SYMPTOMY OPÓŹNIENIA RUCHOWEGO" - Aleksandra Kobusińska

Mózgowe porażenie dziecięce jest niepostępującym zespołem objawów chorobowych, spowodowanym różnymi czynnikami etiologicznymi, powstałym na skutek uszkodzenia OUN w okrasie jego rozwoju.

Głównymi objawami MPD są zaburzenia czynności ruchowych w postaci różnego stopnia i różnie umiejscowionych niedowładów kończyn i tułowia.

"Turnus rehabilitacyjny jako forma pracy z dzieckiem niepełnosprawnym" - Małgorzata Mądrowska
Wyjazdy na turnusy odgrywają niezmiernie ważną rolę w procesie usprawniania dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Turnus rehabilitacyjny z nazwy jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

"Zabawa w terapii" - Anna Muzykiewicz
Terapia, jako specjalna strategia wychowawcza wobec dzieci z deficytami percepcji, świadomości i ekspresji oraz w odniesieniu do dzieci, u których nastąpiło zaburzenie ładu psychicznego wskutek zakłóceń relacji potrzeb i ich realizacji, staje się zabiegiem coraz częściej bardzo pożądanym. Jedną z form terapii jest zabawa. Zabawa bowiem poprawia ogólną kondycję psychiczną i fizyczną, wywołuje uśmiech, nawet u dzieci z bardzo głębokimi uszkodzeniami, pomaga nawiązać i utrzymać kontakty werbalne i niewerbalne dzieci z terapeutą i z grupą rówieśniczą, budzi zaciekawienie i wyzwala aktywność ruchową, wydobywając dzieci z apatii, umożliwia odreagowanie napięć i negatywnych emocji.

Aneta Golczyk- Szypowska - Scenariusz zajęć rewalidacyjnych
Strona 1 z 2 1 2 >
Zegar & Kalendarz
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
Webdesign Tomasz Jaworski © 2018/2019
kontakt:
jawor.antom@gmail.com