STRONA GŁÓWNA · FILM PROMUJĄCY - "ZSS w Żninie zaprasza" · BIP · DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI · MONITORING · RODO 17-07-2024 21:53:58
Nawigacja


WYDARZENIA

GALERIE ZDJĘĆ

Oferta zajęć dla dzieci z diagnozą autyzmu

PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA

STOWARZYSZENIE "KAPITAŁ ZAUFANIA"

ŚWIETLICA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

GRANTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROJEKTY UNIJNE * PROJEKTY RZĄDOWE *

ARTYKUŁY- publikacje nauczycieli

FILM PROMUJĄCY - "ZSS w Żninie zaprasza"


Podręczniki - SZKOŁA PODSTAWOWA
Podręczniki - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA


Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: tj
BIBLIOTEKA SZKOLNA

Zadania biblioteki szkolnej:

Gromadzenie księgozbioru

- zamawianie książek w odpowiedzi na zapotrzebowanie biblioteki w wydawnictwach, księgarniach

- pozyskiwanie darów od sponsorów

Opracowywanie i udostępnianie księgozbioru


- klasyfikowanie i katalogowanie nabytków

- aktualizacja katalogu alfabetycznego i rzeczowego

- wypożyczanie książek do domu

- udostępnianie zbiorów w czytelni

Diagnozowanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży

- prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami

- analiza statystyk wypożyczeń oraz

postulatów czytelników

- wywiad z wychowawcami klas

- obserwacja zachowań czytelników w bibliotece

- dyskusje w czasie prowadzonych zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

- prezentowanie pięknego czytania

- pomoc w wyborze ciekawej lektury

- organizowanie zajęć doskonalących

techniki czytania i rozumienia tekstu

- współpraca z nauczycielami

- współpraca z rodzicami, wymiana informacji na temat preferencji czytelniczych uczniów

Umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych

- korzystanie z usług internetowych w celu poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji w Multimedialnym Centrum Informacji


Doskonalenie warsztatu pracy biblioteki

- opieka nad księgozbiorem

- opieka nad środkami technologii informacyjnej i urządzeń multimedialnych znajdujących się w bibliotece

- poszerzanie katalogu

Prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej

- prowadzenie zajęć dla poszczególnych klas w porozumieniu z innymi nauczycielami

- udzielanie porad nauczycielom – w miarę potrzeb

- wspieranie uczniów (również zdolnych i słabych) w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródełREGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie.

 2. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki szkolnej.

 3. W bibliotece należy zachowywać się cicho.

 4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie wypożyczonych przez siebie książek.

 5. Z początkiem czerwca każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.

 6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

 7. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 3 tygodni.

 8. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w obłóżce.

 9. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

 10. Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

REGULAMIN CZYTELNI:

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.

 2. W czytelni może przebywać tyle osób, ile jest miejsc siedzących przy stolikach.

 3. Do czytelni wchodzi się bez okryć. Płaszcze, teczki, plecaki należy pozostawić w wyznaczonym do tego celu miejscu.

 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 5. Korzystający z czytelni wpisuje do "księgi odwiedzin" swoje nazwisko, klasę i cel wizyty.

 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie czytelni zobowiązane są do przestrzegania podstawowych zasad BHP i ppoż. oraz porządku w pomieszczeniu.

 7. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism.

 8. Z księgozbioru i czasopism można korzystać tylko na miejscu.

 9. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych.

 10. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki, czasopisma bibliotekarzowi.

 11. Czytelnik może zarezerwować dla siebie książki i wypożyczyć je w ostatnim dniu nauki każdego tygodnia.

 12. Czytelnik odpowiada osobiście za książki, czasopisma i inne zbiory, z których korzystał.

 13. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

 14.  Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnionych materiałów bibliotecznych i wyposażenia czytelni

 15.  Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może spowodować zawieszenie w prawach czytelnika, a co za tym idzie - prawa wstępu do czytelni.

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

 1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.

 2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów maja osoby realizujące konkretny temat.

 4. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej; korzystać z komputera można wyłącznie podczas lekcji.

 5. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.

 6. Przed korzystaniem z komputera należy zapoznać się z regulaminem MCI, wpisać się do zeszytu odwiedzin w czytelni i MCI.

 7. Z nagrywarki CD ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.

 8. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

 9. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

 10. Zabrania się zapamiętywania haseł przez komputer do odwiedzanych stron WWW. 

 11. Wytwory pracy uczniów i nauczycieli mogą być zapisywane na dyskach komputerów MCI.

 12. Dokonywanie jakichkolwiek napraw, przekonfigurowanie sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, itp.) jest niedozwolone.

 13. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi.

 14. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.

 15. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).

 16. Użytkowników MCI obowiązuje zachowanie ciszy.

 17. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z multimedialnego centrum czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

 18. Wykorzystanie MCI w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne za zgodą nauczyciela bibliotekarza (gry, portale społecznościowe)

W MCI ZABRANIA SIĘ:

 1. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

 2. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

 3. Wykorzystywania komputera do prowadzenia czatów i gadu-gadu, a także odwiedzania tych stron.

 4. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.

 5. Kopiowania programów stanowiących własność Multimedialnego Centrum Informacji Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

............................................................................................................................

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:

(aby pobrać dokument w wersji doc, proszę kliknąć w ten tekst).

ZARZĄDZENIE NR 05/2015

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE

z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do wielokrotnego użytku.

 

Na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 września 2015r.

 

Żnin, 26.10.2015r.

............................................................................

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 05/2015
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Żninie z dnia 26 października 2015r.

 

SZKOLNY REGULAMIN
KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811, z 2015 r. poz. 357).

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.      Podręczniki i materiały edukacyjne dostarczone do szkoły przez Ministra Edukacji Narodowej bądź zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej zostają wprowadzone na stan biblioteki szkolnej na podstawie faktycznie dostarczonej do szkoły liczby egzemplarzy. Wpisane są one do Księgi Inwentarzowej Podręczników, która jest osobnym rejestrem księgozbioru.

3.      Podręczniki wypożyczane są na dany rok szkolny, termin ich zwrotu mija 15 czerwca danego roku szkolnego. Biblioteka szkolna:

a.       Wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową

b.      Zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną

c.       Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

              Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

Rozdział II
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1.      Wychowawca klasy odbiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy na podstawie protokołu odbioru książek, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

2.      Podręczniki przekazywane są rodzicom uczniów, przez wychowawców, po podpisaniu przez nich oświadczenia, załącznik nr 2 do regulaminu. Oświadczenia przechowywane są w dokumentacji biblioteki szkolnej.

3.      Podręczniki do klas I-III dostarczane przez organ prowadzący w różnych terminach /wydawca przewidział kilka części podręcznika/ wypożyczane są na okres ich omawiania.

4.      Przed wypożyczeniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych rodzice mają obowiązek zapoznać się z „Regulaminem wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników”

5.      Zwrot podręczników do biblioteki odbywa się za pośrednictwem wychowawców.

6.      Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole otrzymuje kartę przeniesienia po zwrocie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

7.      W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych rodzic zobowiązany jest do zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

8.      Materiały ćwiczeniowe dostarczone do biblioteki nie podlegają ewidencji bibliotecznej. Nauczyciel bibliotekarz przekazuje je do wychowawców poszczególnych klas w ilości odpowiadającej liczbie uczniów za pokwitowaniem, który stanowi załącznik nr 1.

9.      Wychowawcy przekazują materiały ćwiczeniowe uczniom za pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych po podpisaniu przez nich pokwitowania /załącznik nr 3/. Poświadczenie odbioru, wychowawcy przekazują do biblioteki w terminie 7 dni od daty pobrania w/w materiałów z biblioteki celem rozliczenia dotacji celowej.

Rozdział III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

1.  Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

2.  Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany obłożenia podręcznika.

3.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.  Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5.  Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. usunąć wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

6.  Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

7.  Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

8.  Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

9.  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła będzie żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia:

- klas I-III szkoły podstawowej zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wartość podręczników dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej określa w każdym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koszt każdej z czterech części podręcznika „Nasz elementarz” dla klasy I szkoły podstawowej wynosi 4,34 zł, koszt każdej z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy drugiej szkoły podstawowej wynosi 4,21 zł.

- klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum odkupienia zniszczonego podręcznika lub zwrotu kosztów jego zakupu.

Rozdział IV
INWENTARYZACJA

1.  Inwentaryzacja podręczników i materiałów edukacyjnych odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników w danym roku szkolnym.

2.  Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły celem uzupełnienia zasobów.

3.  Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.  Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych na każde ich życzenie.

3.  Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.  Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.  Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do szkolnego regulaminu
korzystania z darmowych podręczników
lub materiałów edukacyjnych
w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie

 

PROTOKÓŁ
PRZEKAZANIA KSIĄŻEK

W dniu ………………… wychowawca …………………………………………

klasy ………………. pobrał z biblioteki szkolnej podręcznik/materiały metodyczne/materiały ćwiczeniowe pod tytułem ………………………………………….................................................................

……………………………………………………………………………………

………………………………………….................................................................

……………………………………………………………………………………

………………………………………….................................................................

……………………………………………………………………………………

………………………………………….................................................................

……………………………………………………………………………………

………………………………………….................................................................

……………………………………………………………………………………

………………………………………….................................................................

 

w ilości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów to jest………………………

egzemplarzy.

Uwagi……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Wychowawca                                                                  Bibliotekarz

………………………………                             ……………………………

Załącznik nr 2 do szkolnego regulaminu
korzystania z darmowych podręczników
lub materiałów edukacyjnych
w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie

Oświadczenie

Zapoznałem/zapoznałam się ze „Szkolnym regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i akceptuję jego treść. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone podręczniki będące własnością biblioteki szkolnej.

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

Nr inwentarzowy podręcznika

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 Klasa:………                Wychowawca: ………………………………………

 

Załącznik nr 3 do szkolnego regulaminu
korzystania z darmowych podręczników
lub materiałów edukacyjnych
w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie

Pokwitowanie

Otrzymałem/otrzymałam materiały ćwiczeniowe do kl.………………………………………..

pod tytułem …………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

12345 

Załącznik nr 4 do szkolnego regulaminu
korzystania z darmowych podręczników
lub materiałów edukacyjnych
w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie

PROTOKÓŁ KONTROLI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Komisja w składzie:      ……………………………………………

                                      ……………………………………………

                                     …………………………………………….

Stwierdza iż w dniach ………………………………………… przeprowadziła inwentaryzację/kontrolę podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.

W wyniku kontroli stwierdzono

1.Stan ewidencji księgozbioru: zapisano w księdze inwentarzowej podręczników do

numeru…………………..

2.Stan faktyczny księgozbioru: ogółem woluminów……………………………..

3. Stwierdzono brak woluminów………………………………………………….

4. Stwierdzono stan podręczników zniszczonych i uszkodzonych……………….

   woluminów

5.Uwagi/podać tytuły podręczników brakujących, bądź zniszczonych/……………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………….

6. Na tym protokół zakończono.

                                                                                       Podpisy komisji:

                                                                            ………………………………………………………….

                                                                                    .…………………………………………………………

                                                                      .……………………………&h

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
Webdesign Tomasz Jaworski © 2021/2022
kontakt:
jawor.antom@gmail.com